Máš B1 nebo B2, aneb Jak jsi na tom s angličtinou?

V mnoha pracovních inzerátech se můžete setkat s požadavkem: angličtina - B2. Co to ale znamená? Co konkrétně se vlastně skrývá za kombinacemi písmen a číslic? A co musím umět, abych se mohl klasifikovat danou úrovní? To všecko a mnohem více se dočtete v našem článku věnovanému SERR.  

Už jste někdy slyšeli zkratku „SERR“ a nevíte, co znamená?

Celým názvem „Společný evropský referenční rámec“ – dle kterého určujeme, jak se učíme jazykům, jak je naopak vyučujeme, a jak v jazycích hodnotíme. Jedná se o dokument, jenž popisuje jednotlivé úrovně cizího jazyka, a který byl schválen Radou Evropy. Je v něm zahrnuto, co se musí studenti naučit, aby využívali komunikaci v cizím jazyce, a jaké znalosti a dovednosti musí rozvíjet, aby byli schopni tento jazyk aktivně užívat. Laicky řečeno, slouží k zařazení studentů do jednotlivých jazykových úrovní dle jejich znalostí v oblasti vzdělání a cizích jazyků.

A jaké znalosti a dovednosti v oblasti cizího jazyka musí mít studenti v konkrétních úrovních? Níže jsou uvedeny základní informace o jednotlivých spektrech jazyka.

Úroveň A1

V této úrovni se jedná o začátečníky, kteří rozumí běžným každodenním výrazům a zcela základním frázím, týkajících se jich samotných a okolních osob. Dokáží klást jednoduché otázky osobní povahy, např. představit se, popsat místo, kde žijí, svůj život, přátele atd.; na tyto a podobné otázky jsou schopni odpovídat. Umí vést konverzaci s trpělivým mluvčím pomocí nekomplikovaných slov a frází. Co se týká psaní, tito uživatelé umí napsat prostý a stručný text, např. pohlednici, nebo vyplnit formuláře obsahující osobní údaje.

Úroveň A2

Tito uživatelé rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k jejich životu – informace týkající se jich samotných, okolních osob a rodiny, jejich nejnaléhavějších potřeb a oblasti nakupování či práce. Na tato témata dokáží konverzovat pomocí jednoduchých a běžných frází, včetně využití minulého času. Umí číst krátké a nepříliš složité texty, např. jídelní lístky nebo jízdní řády a napsat obyčejné poznámky a zprávy týkající se vlastní osoby a základních potřeb, např. stručný dopis.

Úroveň B1

Uživatelé této úrovně rozumí projevům zahrnujícím běžná témata, se kterými se setkávají ve škole, v práci, ve volném čase, na veřejnosti atd. Umí si poradit a dorozumět se ve standardních životních situacích a diskutovat o aktuálním dění. Ovládají čtení textů obsahujících slovíčka používaná v každodenním životě, popisy událostí, pocity a přání. Dovedou porozumět současným tématům v rozhlasovém a televizním vysílání. Dokáží napsat souvislé texty na oblíbené náměty a rovněž dopisy obsahující osobní zážitky a pocity.

Úroveň B2

Uživatelé úrovně B2 dovedou porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat, včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáží vést běžný dialog s rodilým mluvčím a účastnit se plynule a spontánně jakéhokoliv rozhovoru. Ovládají čtení článků zabývajících se současnými problémy a také čtení prózy. Jsou schopni napsat podrobné texty na širokou škálu témat, vyjádřit své názory a stanoviska o konkrétním problému, včetně výhod a nevýhod, a sdělit podstatné informace.

Úroveň C1

Uživatelé rozumí rozsáhlé oblasti náročných a dlouhých textů včetně odborné problematiky. Umí se vyjadřovat plynule a pohotově a flexibilně reagovat a hovořit na různá témata, včetně složitých popisů. V psaném projevu se jasně vyjadřují, podrobně vysvětlují své názory a umí zvolit vhodný způsob sdělení pro čtenáře. Podrobné dopisy, zprávy o složitých tématech a důraz na to, co je důležité, nepředstavují pro tyto uživatele žádný problém.

Úroveň C2

Tito uživatelé rozumí téměř všemu, co si přečtou nebo poslechnou. Dokáží se spontánně, velmi plynule a přesně vyjadřovat o složitých tématech a nemají problém vést konverzaci s jakýmkoli obsahem s rodilým mluvčím. Snadno přečtou všechny formy písemného projevu – příručky, literární díla a odborné texty. V psaném projevu dokáží logicky seřadit text tak, aby si čtenář všiml důležitých bodů a zapamatoval si je. Píší složité dopisy nebo resumé a recenze odborných a literárních prací.

Tak už víte, co znamená výraz „SERR“, a do které jazykové úrovně patříte vy? Pokud si chcete zdokonalit svou angličtinu a posunout svou jazykovou úroveň na vyšší level, neváhejte využít angličtiny po telefonu u naší jazykové agentury. Stačí vám jen pár minut denně a vaše angličtina se zlepší až o dvě úrovně. Nejste-li si svou úrovní úplně jisti, doporučujeme vyplnit si náš speciální rozřazovací test.